Praca, Przepisy i prawo

Urlop na poratowanie zdrowia – jak go dostać?

urlop na poratowanie zdrowia

Chociaż wielu z nas kojarzy urlop na poratowanie zdrowia wyłącznie z uprawnieniami nauczycielskimi warto mieć świadomość, że z tej formy wypoczynku mogą korzystać również inne grupy zawodowe. Z tzw. urlopu zdrowotnego korzystają najczęściej pracownicy oświaty i dobrze wiedzieć, jak dostać urlop na poratowanie zdrowia.

Kto może skorzystać z urlopu na poratowanie zdrowia?

Urlop zdrowotny to uprawnienie przysługujące jedynie określonym grupom zawodowym. W tej kwestii brak przepisów w kodeksie pracy, regulacji na ten temat możemy szukać jedynie w aktach prawnych dotyczących poszczególnych profesji, które mają prawo z niego skorzystać.

Urlop na poratowanie zdrowia to forma odpoczynku od pracy zawodowej, którą pracownik ma poświęcić na leczenie i rekonwalescencję. Udzielany jest w sytuacji, w której zatrudniony nie jest w stanie sprostać swoim obowiązkom służbowym z uwagi na sytuację zdrowotną.

W myśl obowiązujących regulacji prawnych urlop zdrowotny przysługuje nauczycielom szkół podstawowych i średnich oraz nauczycielom akademickim. Mogą z niego też skorzystać sędziowie i prokuratorzy, to również prawo przysługujące inspektorom pracy i policjantom.

Kiedy nauczyciel może ubiegać się o urlop na poratowanie zdrowia?

Dla poszczególnych grup zawodowych prawo reguluje odmienne warunki, które uprawniają do urlopu zdrowotnego w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia. Najszerszą grupę pracowników, które korzystają z tego przywileju są nauczyciele.

urlop zdrowotny

Według przepisów nauczyciel wnioskujący o urlop na poratowanie zdrowia musi być zatrudniony na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze zajęć. Powinien też spełnić warunek siedmiu lat nieprzerwanej pracy w szkole, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć. Nauczyciel musi również przedłożyć w szkole orzeczenie lekarza medycyny pracy o potrzebie udzielenia urlopu na poratowanie zdrowia. Może być to też skierowanie lekarza rodzinnego na rehabilitację uzdrowiskową lub leczenie uzdrowiskowe.

Urlop na poratowanie zdrowia – jak go dostać?

Nauczyciel ubiegający się o urlop zdrowotny w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia powinien złożyć w tej sprawie wniosek na piśmie do dyrektora szkoły, w której jest zatrudniony. Kiedy dyrektor, po analizie dokumentacji personalnej nauczyciela, stwierdzi, że wnioskujący spełnia łącznie wszystkie warunki formalne, wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy celem przeprowadzenia badania lekarskiego. Jeśli lekarz stwierdzi, że złożony przez nauczyciela wniosek jest zasadny, wydaje orzeczenie, w którym określa czas leczenia.

Lekarz medycyny pracy opiera swoje wnioski na podstawie wyników przeprowadzonego badania, dotychczasowej dokumentacji medycznej oraz badań i konsultacji specjalistycznych. Na podstawie orzeczenia dyrektor szkoły udziela urlopu na poratowanie zdrowia lub składa w tej kwestii odwołanie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Od treści wydanego przez lekarza medycyny pracy orzeczenia może odwołać się również nauczyciel, termin rozpatrzenia odwołania wynosi 30 dni.

O autorze Adam Wolski