Pieniądze, Przepisy i prawo

Czym jest upadłość konsumencka? Jak ją ogłosić?

upadłość konsumencka - co to jest?

Jeżeli Twoja sytuacja finansowa stale ulega pogorszeniu, pomimo usilnych starań nie jesteś w stanie regulować zaciągniętych zobowiązań, możesz rozważyć ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Obowiązujące przepisy dają Ci możliwość wyjścia ze spirali zadłużenia, musisz jednak spełnić określone warunki. Czym jest upadłość konsumencka i jak ogłosić?

Upadłość konsumencka – czym jest?

Pojęcie upadłości konsumenckiej funkcjonuje w polskiej rzeczywistości prawnej od wielu lat. Od 2009 roku ustawodawca daje szansę oddłużenia osobom, które z różnych przyczyn stały się niewypłacalne.

Upadłość konsumencka to w najprostszym ujęciu możliwość ogłoszenia bankructwa osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są w stanie regulować zalegających zobowiązań finansowych w całości lub części. Procedura ubiegania się o status niewypłacalnego dłużnika i ogłoszenia upadłości konsumenckiej odbywa się w drodze postępowania przed sądem. Jedynie sąd ma prawo wydać w tej kwestii postanowienie, na mocy którego z majątku dłużnika uzyskane zostają środki na spłatę wierzycieli.

Musisz wiedzieć, że przepisy dotyczące ogłoszenia upadłości konsumenckiej stale ulegają liberalizacji, dlatego coraz więcej osób może ubiegać się o ogłoszenie umorzenia długów.

Jakie warunki upadłości konsumenckiej?

Pamiętaj, że jeśli zamierzasz ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie wystarczy jedynie fakt Twojej niewypłacalności. Aby starać się o oddłużenie przed sądem, musisz spełnić określone warunki.

W chwili obecnej najważniejszą przesłanką, którą sąd weryfikuje podczas postępowania, jest niewypłacalność dłużnika, która całkowicie uniemożliwia spłatę wierzycieli. Według obecnych regulacji brak możliwości spłaty zalegających długów musi być skutkiem niezależnych do dłużnika okoliczności. Wiedz, że w marcu 2020 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy, według których ogłoszenie bankructwa będzie możliwe niezależnie od tego, w jakim stopniu przyczyniłeś się do niewypłacalności.

Miej jednak świadomość, że kiedy sąd uzna, że przyczyniłeś się do takiego stanu rzeczy celowo lub wskutek rażącego niedbalstwa będzie mógł odmówić oddłużenia lub skróci okres spłaty wierzycieli. Sąd rozpatrzy Twój wniosek o upadłość konsumencką negatywnie, jeżeli okaże się, że wyprzedałeś swój majątek chcąc uniknąć spłaty wierzycieli. Stanie się tak również, jeśli w ciągu ostatnich 10 lat wystąpiłeś z takim samym wnioskiem, ponieważ możesz złożyć go wyłącznie raz w okresie dekady.

Co zrobić, aby ogłosić upadłość konsumencką?

Jeżeli Twoja sytuacja finansowa zmusza Cię do ogłoszenia upadłości konsumenckiej musisz złożyć w tej sprawie wniosek w sądzie rejonowym, który jest właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. We wniosku opisz dokładnie okoliczności powstania zadłużenia wraz z uzasadnieniem. Wskaż aktualny i kompletny wykaz posiadanego majątku wraz z szacunkową wartością. Przedstaw całkowity spis ustanowionych na majątku zabezpieczeń m. in. hipotek i zastawów. Wraz z wnioskiem powinieneś uiścić opłatę w kwocie 30 zł.

O autorze Adam Wolski